Οικοδομικές άδειες
Έκδοση Οικοδομικών αδειών (κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών μονάδων, Συσκευαστηρίων κ.τ.λ.)
Τοπογραφία
Σύνταξη Τοπογραφικών διαγραμμάτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, αποτύπωση κτιρίων).
Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Έκδοση βεβαιώσεων Ν.4178/2013 (αδόμητα ακίνητα- Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΥΠΕΚΑ Συλλογος Τοπογράφων Μηχανικών